พนม บุญญ์ไพร
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ประวัติการศึกษา
-ปริญญาตรี ปทส.(ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง)
-ปริญญาตรี ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
-ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)
ประวัติการทำงาน
-พ.ศ.2537 – พ.ศ.2548 อาจารย์ประจำแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
-พ.ศ.2549 – พ.ศ.2552 ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
-พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ครูประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รางวัล
- เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
- เกียรติบัตรยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2561
- รางวัล "ครูในดวงใจ" เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2552 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
- ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปี 2553
- รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทสื่อ e-Learning 2553 เนื่องในวันครูโลก ครั้งที่ 5 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2553
- รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เน้นสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง อศจ.สุราษฎร์ธานี 2553
- ครูต้นแบบ ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำบทเรียน e-Learning วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (http://e-learning.vec.go.th/)
- รางวัล "ครูในดวงใจ" 2555 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
- คณะจัดทำสื่อ e-Training ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำ e-Training เรื่องการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate (http://118.175.21.40/Moodle/)
ผลงาน
- หนังสือแบบเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รหัส 3104-2205 บริษัทพัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด, ISBN 974-88279-4-1
- หนังสือแบบเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ รหัส 2204-2009 สำนักพิมพ์ บริษัทแว่นแก้ว เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด, ISBN 978-616-7482-21-7
- หนังสือแบบเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม รหัส 2204-2006 สำนักพิมพ์ บริษัทแว่นแก้ว เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด, ISBN 978-616-7482-33-0
- หนังสือแบบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ MS-Office 2007รหัส 2001-2001 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ISBN 978-616-05-2587-4
- หนังสือแบบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ MS-Office 2010รหัส 2001-2001 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ISBN 978-616-05-2259-0
- หนังสือแบบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา รหัส 2204-2005 บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทยจำกัด, ISBN 978-616-281-234-7
- หนังสือแบบเรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 2204-2003 บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทยจำกัด, ISBN 978-616-281340-5
- หนังสือแบบเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัส 3204-2006 บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทยจำกัด, ISBN 978-616-281-398-6
- บทเรียน e-Learning (http://www.krupanom.com/elearning)
วิทยากร
- เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวิทยฐานะ และผู้เชี่ยวชาญงานวิชาการในสาขาคอมพิวเตอร์
- วิทยากรให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ(Information Security Awareness) แก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558 และปี 2561
- วิทยากรให้ความรู้ด้านสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับบุคลากรธนาคารออมสิน ในการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 16 วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด็น สุราษฎร์ธานี
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ให้กับบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีชันธ์
- วิทยากรให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคลากรหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ.สุราษฎร์ธานี
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ให้กับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสิชล จ.นครศรีธรรมราช
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน จ. ชุมพร
- วิทยากรบรรยาย เรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมวิชาการ สำนักพิมพ์ บริษัทแว่นแก้ว เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียน e-Learning ให้กับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ให้กับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
- วิทยากรอบรมความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
- วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการลงโปรแกรม Windows XP ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Captivate ให้กับบุคคลากรวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
| HOME | ABOUT | ELEARNING | FACEBOOK | LINE QR | GALLERY | SURATTC | TCU |