ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Learning) ของครูพนม บุญญ์ไพร ที่จัดทำเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการค้นคว้า ทำกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นประสานการใช้เทคโนโลยีตามแนวทาง ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบควบคู่กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า การทำกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งงานและการรายงานผลการเรียนที่ทันเหตุการณ์ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดกระดาษตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย


    Site announcements

    (There are no discussion topics yet in this forum)