Home

          ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ครูพนม ที่หลากสาระทั้งด้านวิชาการ การท่องเที่ยวและการถ่ายภาพ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนนักศึกษาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่มีช่องทางเพื่อการเข้าสู่เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นที่รวบรวม นำเสนองานอดิเรกส่วนตัว

        เว็บไซต์นี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเขียนบทความของครูพนม ที่มุ่งเน้นด้านวิชาการ การท่องเที่ยวและการถ่ายภาพตามความชอบและความถนัดของผู้เขียน เป็นที่เชื่อมโยงแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเป็น e-Port Folio ที่ใช้เก็บและนำเสนอผลงาน หรือใช้เตือนความจำของเจ้าของอีกด้วย

        จุดประสงค์จริงๆ ของเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นช่องทางเข้าใช้งานบทเรียน e-Learning ของครูพนม สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
        การเข้าใช้งานแบบเรียนออนไลน์ (e-Learning) โดยผ่านลิงค์ e-Learning บนแถบเมนู ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างเว็บระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS : Learning Management System) ที่พัฒนาด้วย Moodle ที่แสดงรายวิชาที่มีอยู่และผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกของระบบ แล้วเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานต่อไป (ผู้ที่มีปัญหาในการใช้งานให้ติดต่อครูพนมเท่านั้น)

การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง ทำให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับผู้เรียน

         Moodle สุดยอดเครื่องมือพัฒนาระบบการจัดการเรียนสอนออนไลน์ ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารนำส่งเนื้อหาหรือการจัดการเรียนการสอน ทำให้ไม่มีขีดจำกัดด้านเวลาและสถานที่  ..คลิกเข้าสู่ระบบ e-Learning ครูพนม

แผนก IT ของเรา

       แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT(Information Technology)  ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ของแผนกจนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
       แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ เช่นคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซต์ การจัดการฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม การจัดการฐานข้อมูล และวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่

Congratulation วันที่ภาคภูมิใจของครูที่มาส่งเด็กๆ ถึงฝั่งฝัน ยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ด้วยความยินดีและภาคภูมิใจในเกียรติบัตร …Click

Goodbye Senior ประเพณีที่สืบทอดกันมาของรุ่นพี่รุ่นน้องแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รุ่นน้องร่วมยินดีกับรุ่นพี่ทุกปี​ …Click

พิธีผูกข้อมูลรับขวัญ กิจกรรมและประเพณีผูกข้อมือรับขวัญให้แก่นักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่รุ่นพี่และครูร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี …Click