About

นายพนม บุญญ์ไพร
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

การศึกษา
-ปริญญาตรี ปทส.(ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง)
-ปริญญาตรี ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)
-ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)

การทำงาน
-พ.ศ.2537 – พ.ศ.2548 อาจารย์ประจำแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
-พ.ศ.2549 – พ.ศ.2552 ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
-พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน ครูประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

รางวัล
– เกียรติบัตร “ครูดีศรีอาชีว” จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปี 2566 จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
– เกียรติบัตรยกย่องเป็นบุคลากรดีเด่น เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2561 จากคณะกรรมการศึกษธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
– รางวัล “ครูในดวงใจ” 2555 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
– เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 จากคุรุสภา

– ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ปี 2553
– รางวัล “ครูในดวงใจ” เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2552 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

– รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประเภทสื่อ e-Learning 2553 เนื่องในวันครูโลก ครั้งที่ 5 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2553
– รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เน้นสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง อศจ.สุราษฎร์ธานี 2553
– ครูต้นแบบ ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำบทเรียน e-Learning วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (http://e-learning.vec.go.th/)
– คณะจัดทำสื่อ e-Training ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำ e-Training เรื่องการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate (http://118.175.21.40/Moodle/).

ผลงาน
– หนังสือแบบเรียนวิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ISBN 974-88279-4-1
– หนังสือแบบเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ISBN 978-616-7482-21-7
– หนังสือแบบเรียนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ISBN 978-616-7482-33-0
– หนังสือแบบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ISBN 978-616-05-2587-4
– หนังสือแบบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ISBN 978-616-05-2259-0
– หนังสือแบบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ISBN 978-616-281-234-7
– หนังสือแบบเรียนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ISBN 978-616-281340-5
– หนังสือแบบเรียนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ISBN 978-616-281-398-6
– บทเรียน E-Learning (Http://Www.Krupanom.Com/Elearning)

หน้าที่อื่น
– หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ …(คำสั่งวิทยาลัย65)
– คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา …(คำสั่งวิทยาลัย)
– คณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) จังหวัดสุราษฎร์ธานี …(คำสั่งจังหวัด)
– คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี …(คำสั่งจังหวัด)
– คณะทำงานกลั่นกรองรายละเอียดโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี …(คำสั่งจังหวัด)
– คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี …(คำสั่งจังหวัด)
– คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอรับเงินอุดหนุน ปี2567 เฉพาะกิจของ อบต. …(คำสั่งจังหวัด)

วิทยากร
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินวิทยฐานะ และผู้เชี่ยวชาญงานวิชาการในสาขาคอมพิวเตอร์
– วิทยากรให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ(Information Security Awareness) แก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2558 และปี 2561
– วิทยากรให้ความรู้ด้านสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับบุคลากรธนาคารออมสิน ในการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 16 วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนิภาการ์เด็น สุราษฎร์ธานี
– วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ให้กับบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบคีรีชันธ์
– วิทยากรให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ให้กับบุคลากรหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ.สุราษฎร์ธานี
– วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ให้กับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสิชล จ.นครศรีธรรมราช
– วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน จ. ชุมพร
– วิทยากรบรรยาย เรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมวิชาการ สำนักพิมพ์ บริษัทแว่นแก้ว เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
– วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียน E-Learning ให้กับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
– วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ให้กับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
– วิทยากรอบรมความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
– วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการลงโปรแกรม Windows XP ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– วิทยากรอบรมการใช้โปรแกรม Adobe Captivate ให้กับบุคคลากรวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์