แผนกไอที

      แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาโปรแกรม รวมถึงงานกราฟิกและแอนนิเมชั่น