Tag: กล้อง

เลือกกล้องแบบไหนดี

กล้องถ่ายภาพดิจิตอลในปัจจุบันแต่ละชนิดมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ผู้ใช้มักประสบปัญหาในการเลือกซื้อกล้องเพื่อการใช้งาน ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงการเลือกและสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการซื้อกล้องดิจิตอล