Tag: พระอวโลกิเตศวร

ตามรอยเมืองไชยา

“เมืองไชยา” เคยเป็นเมืองเก่าแก่มากแห่งหนึ่งในทางใต้ เชื่อกันว่าเคยเป็นที่ตั้งเมืองสำคัญหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย (อาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้บริเวณแหลมมลายู ศูนย์กลางอยู่บนเกาะชวา) ในสมัยโบราณ โดยมีหลักฐานทั้งโบราณวัตถุและโบราณสถานจำนวนมาก