Tag: เมืองสุราษฎร์ธานี

เที่ยวบ้านดอน

บ้านดอน ซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันมาแต่โบราณ ตามสภาพของบริเวณนั้น ซึ่งเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง